Startuj z nami   Dodaj do ulubionych 
przedszkole specjalne 100 Kraków rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych integracja


483013
 
Psycholog w przedszkolu.

Jestem psychologiem pracującym w przedszkolu i na co dzień spotykam się z dziećmi.Koordynuje pracę innych specjalistów. Systematycznie, na bieżąco dokonuję diagnozy, analizuję postępy dzieci i modyfikuję programy rozwojowe zgodnie z aktualnymi możliwościami dziecka. Jestem konsultantem w sprawie dzieci tak dla nauczycieli, jak i specjalistów i innych pracowników, co pozytywnie wpływa na efektywną pracę z dziećmi. Stała obecność w przedszkolu, aktywny udział w zajęciach, częste obserwacje dzieci w naturalnych, codziennych sytuacjach pozwalają mi na sporządzanie wnikliwych diagnoz funkcjonalnych i intelektualnych, prawidłowe planowanie pracy i dalszą prognozę dotyczącą dzieci. Systematyczna obserwacja ułatwia także śledzenie dynamiki rozwojowej dziecka (często przez kilka lat), a przez to odpowiednie i skuteczne oddziaływanie, szybkie rozpoznawanie potrzeb i ich zaspakajanie. Pogłębioną, całościową diagnozę psychologiczno- pedagogiczną dziecka ustalam w momencie osiągnięcia przez nie dojrzałości szkolnej lub przejścia do innej placówki.

    Na początku roku szkolnego, po określeniu dojrzałości społecznej dzieci (tzn. po ustaleniu stopnia samodzielności w samoobsłudze i ogólnej zaradności) przygotowuję każdemu dziecku wskazówki do pracy indywidualnej w grupie. Zawierają one konkretne zadania do wykorzystania przez nauczyciela w codziennej pracy. Razem z nauczycielem, logopedą, rehabilitantem i muzykoterapeutą ustalam indywidualne plany edukacyjno- rewalidacyjne dla dzieci, które tego potrzebują. W naszym przedszkolu takie plany posiada 26 dzieci.
Wnikliwa obserwacja dzieci pozwala ustalić, że opóźnieniom rozwoju psychomotorycznego towarzyszą często zaburzenia rozwoju emocjonalnego tzn. drażliwość, zmienność nastrojów, lęki, niepokój oraz zaburzenia zachowania, np. nadruchliwość. W związku z tym niektóre dzieci wymagają dodatkowych zajęć indywidualnych. Po konsultacjach z nauczycielami wybrałam w bieżącym roku szkolnym dziewięcioro dzieci, z którymi pracuję. Prowadzę indywidualne zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym, terapeutycznym oraz ćwiczenia usprawniające konkretne funkcje rozwojowe. Moje zajęcia indywidualne są uzupełnieniem ogólnego planu pracy z dziećmi. W bezpośrednim kontakcie z dzieckiem wykorzystuję: zabawy niedyrektywne (aktywność własna dziecka), Metodę Malowania 10 Palcami, „Terapię zabawy” J. Baran, masaże klasyczne i psychologiczne, wybrane ćwiczenia W. Sherborne oraz inne.

    W bieżącym roku szkolnym prowadzę z nauczycielami T. Chwają i J Sedlak grupowe zajęcia dla dzieci nadruchliwych. Wspólnie opracowałyśmy własny program korekcji zachowań dziecka nadpobudliwego. Program ma na celu uzupełnianie oddziaływań terapeutycznych podjętych już wobec dziecka, nagrywanie zajęć kamerą video i omawianie ich z zainteresowanymi rodzicami. Specjalnie dobrane zabawy i zajęcia mają uczyć dzieci radzenia sobie z nadpobudliwością, odreagowanie napięć leżących u podłoża tych zachowań oraz wdrażanie do wypełniania poleceń (umiejętność koncentracji uwagi). W scenariuszu przebieg kolejnych zajęć jest podobny, a znaczna część ćwiczeń i zabaw zawiera elementy pracy z ciałem, techniki relaksacyjne i ćwiczenia oddechowe. Uczymy dzieci wykorzystania swojej nagromadzonej energii w sposób społecznie akceptowany i konstruktywny.

Oprócz organizowania i prowadzenia różnych form pomocy psychologicznej dla dzieci, nauczycieli i innych specjalistów uczestniczę także w ogólnych i grupowych zebraniach z rodzicami. Prowadzę indywidualne rozmowy z rodzicami i staram się udzielać im porad: wyjaśniających, informacyjnych, wzmacniających oraz ukierunkowujących. Pomagam rozwiązywać trudne sprawy dzieci związane z wychowaniem, kształceniem i usprawnianiem. W czasie obserwacji zajęć grupowych tłumaczę mechanizmy zachowania się dzieci. Przekazuję także konkretne ćwiczenia, zalecenia oraz instruktaże. Objaśniam wyniki badań psychologicznych dzieci i zasady diagnozy funkcjonalnej. Spotkania terapeutyczne ( indywidualne ) prowadzę na życzenie i zapotrzebowanie rodziców. Udzielam wyjaśnień i przygotowuję opinie dla zainteresowanych osób tzn. dla lekarzy (psychiatra, neurolog, pediatra), dla innych psychologów i nauczycieli pracujących z naszymi dziećmi poza przedszkolem, dla rehabilitantów (np. hipoterapia) oraz dla instytucji (Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, Ośrodki, Sąd, MOPS).

    Utrzymuję ścisłe kontakty ze szkołami specjalnymi , przedszkolami integracyjnymi, ośrodkami opiekującymi się naszymi dziećmi po ukończeniu edukacji w przedszkolu. Staram się w organizowanych wycieczkach przybliżać rodzicom pracę tych placówek i doradzam ich wybór dla dzieci. Moja praca w Zespole Orzekającym w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 4 w Nowej Hucie pozwala na sprawniejsze organizowanie opieki i przyznawanie jak najlepszych form pomocy dzieciom. Współpraca ze szkołami ułatwia mi śledzenie losów moich wychowanków (już od wielu lat) i często jest okazją do pomocy im i ich rodzicom nawet już w szkole.

Zapraszam Państwa do częstego kontaktowania się ze mną.

Bogusława Stachowicz- Zowada, psychologWróć do spisu treści

 
Facebook Biuletyn Informacji Publicznej
Odwiedź
  • Rehabilitacja.pl
  • Dar życia


  • Wykonanie WebSite