Startuj z nami   Dodaj do ulubionych 
przedszkole specjalne 100 Kraków rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych integracja


489683
 
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy Samorządowym Przedszkolu Specjalnym nr 100 w Krakowie os. Urocze 15

 • rozpoczął pracę 2.10.2006
 • obecnie obejmuje opieką dzieci w wieku od 2 r.ż. do momentu pójścia do szkoły.
 • każde dziecko uczestniczy w zajęciach indywidualnych
 • w zależności od  swoich potrzeb i możliwości w wymiarze 1 do 2 godz. tygodniowo

REGULAMIN ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
PRZY SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU SPECJALNYM NR 100 W KRAKOWIE

Cele i założenia Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

 • wczesne rozpoczęcie oddziaływań od momentu diagnozy opóźnień lub zagrożenia niepełnosprawnością oraz prowadzenie ich do rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego
 • skoordynowane oddziaływanie różnych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka
 • dostosowanie programów edukacyjno – terapeutycznych do indywidualnych potrzeb dziecka w zakresie rodzajów i intensywności oddziaływań
 • aktywny współudział rodziców w tworzeniu i realizacji indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych
 • śledzenie przebiegu realizacji i efektów programu, stałe aktualizowanie i modyfikowanie założeń, aktualizowanie diagnozy
 • dostarczanie rodzicom informacji o uprawnieniach i możliwych  formach pomocy, niezbędnych adresach itp.
 • pomoc w skontaktowaniu się rodziców z innymi rodzicami będącymi w podobnej sytuacji i z organizacjami


Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmuje się dzieci:

 • z uszkodzeniem OUN
 • o nieprawidłowym rozwoju na tle wad genetycznych
 • o globalnie opóźnionym rozwoju psychoruchowym
 • z dysharmonią rozwojową
 • z zaburzeniami dojrzałości szkolnej po odroczeniu obowiązku  szkolnego
 • z opóźnieniem rozwoju mowy i języka
 • z autyzmem


Zespół organizuje i prowadzi zajęcia:

 • korekcyjno – kompensacyjne
 • ogólnorozwijające
 • logoterapeutyczne
 • terapeutyczne obejmujące terapię zachowania i emocji
 • wspierające rozwój ruchowy


Wczesne wspomaganie rozwoju prowadzone jest przez zespół, w skład którego wchodzą:

 • psycholog
 • logopedzi
 • oligofrenopedagodzy
 • nauczyciele gimnastyki korekcyjnej
 • terapeuci Integracji Sensorycznej (SI)

Przez pracę w zespole rozumie się wspólne ustalanie diagnoz, programów dla dziecka, ocenę postępów, kierowanie do placówek szkolnych i pomoc rodzinie.


Skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju

 • psycholog – jest osobą pierwszego kontaktu, odpowiada za koordynację zajęć służących pomocą rodzinie, dokonuje diagnozy sytuacji emocjonalnej rodziny i diagnozy psychologicznej dziecka, prowadzi terapię rodzinną

 • oligofrenopedagog – dokonuje diagnozy umiejętności funkcjonalnych dziecka, organizuje optymalne środowisko rozwojowe dziecka z sugestiami do domu rodzinnego, prowadzi pracę korekcyjno-wyrównawczą podnosząc na wyższy poziom funkcjonowanie zaburzonych sfer rozwoju

 • logopeda – ustala diagnozę logopedyczną, wcześnie rozpoznaje nieprawidłowości w zakresie budowy i funkcjonowania aparatu mowy. Prowadzi korekcję wad wymowy, decyduje o wprowadzeniu komunikacji alternatywnej i wspomagającej

 • nauczyciel gimnastyki korekcyjnej – dokonuje diagnozy rozwoju ruchowego, prowadzi gimnastykę korekcyjną wg potrzeb dzieci, zapoznaje rodziców z technikami karmienia


Kadra Zespołu  Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Obok wykształcenia kierunkowego (tj. psychologia, pedagogika specjalna, logopedia, gimnastyka korekcyjna, wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka) posiada dodatkowe kwalifikacje z zakresu różnych metod terapii, m.in.:

 • integracja sensoryczna prowadzona przez terapeutów posiadających certyfikat
 • integracja bilateralna
 • ustno twarzowa terapia regulacyjna R. Castillo – Moralesa
 • pedagogika M. Montessori
 • metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • elementy metody NDT
  metoda F. Affolter
 • program rozwijający percepcję wzrokową wg M. Frostig, D. Horne
  sekwencyjno-symultaniczna metoda nauki czytania wg J. Cieszyńskiej
 • alternatywne i wspomagające metody komunikacji
 • metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • masaż Shantalla i inne techniki relaksacyjne
 • metoda N. Lovasa


Rezultaty pracy w zakresie rozwoju poznawczego u wychowanków

 • wzbogacenie pojęć ogólnych
 • rozwój logicznego myślenia
 • wydłużenie koncentracji uwagi dowolnej
 • większa motywacja do działania
 • podniesienie sprawności grafomotorycznej
 • lepsze rozumienie sytuacji i słów

Rezultaty pracy w zakresie rozwoju mowy i komunikacji

 • zwiększenie motywacji do komunikacji
 • usprawnienie narządów mowy
 • wypracowanie prawidłowego oddechu
 • wyższy poziom artykulacji i funkcji słownej
 • usprawnienie percepcji słuchowej i wzrokowej
 • podnoszenie umiejętności rozpoznawania liter, sylab i prawidłowego podziału wyrazów

Rezultaty pracy w zakresie rozwoju ruchowego

 • zwiększenie aktywności ruchowej
 • nabywanie nowych wzorców ruchowych
 • poprawienie zręczności i szybkości oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • lepsza orientacja w schemacie ciała, przestrzenna i kierunkowa

Rezultaty pracy w zakresie rozwoju społeczno – emocjonalnego

 • większa umiejętność współpracy
 • wygaszenie zachowań zakłócających
 • wzrost adekwatnych reakcji
 • wzrost samodzielności dzieci

Korzyści z prowadzenia Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju zaobserwowane przez rodziców i umieszczone w przeprowadzonej ankiecie

 • regularność zajęć
 • kompleksowa i profesjonalna opieka
 • różnorodność metod
 • zalecenia wychowawcze
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów w rodzinie
 • pojawiła się wypowiedź, że „wczesne wspomaganie to pierwszy
 • kontakt rodziców z instytucjonalną pomocą dzieciom niepełnosprawnym – "nie jesteśmy sami!"

 Do dyspozycji Zespołu pozostaje cały sprzęt i wyposażenie placówki:

 • sale zabaw
 • sala gimnastyczna
 • sala SI z małą siłownią
 • gabinety logopedyczne i psychologiczny
 • sprzęt rehabilitacyjny
 • komputery z oprogramowaniem edukacyjnym
 • sala z pomocami rozwojowymi M. Montessori

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacja dzieci do udziału w zajęciach w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju

 • obserwacja dziecka w środowisku domowym i przedszkolnym
 • wstępna diagnoza w przedszkolu lub ewentualnie w poradni psychologiczno – pedagogicznej
 • złożenie wniosku przez rodzica do poradni psychologiczno –  pedagogicznej o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
 • opinie wydają Zespoły Orzekające działające przy każdej Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej po zapoznaniu się z diagnozą  psychologa i za aprobatą rodziców
 • kontakt z placówkami prowadzącymi wczesne wspomaganie i złożenie odpowiednich wniosków
 
Facebook Biuletyn Informacji Publicznej
Odwiedź
 • Rehabilitacja.pl
 • Dar życia


 • Wykonanie WebSite